Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje spracúvame
výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, DSG, TKG 2003). V nasledujúcom
texte vás budeme informovať o spracúvaní vašich osobných údajov a o nárokoch a
právach, ktoré vám podľa predpisov o ochrane údajov patria.

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je: Ordinácia MUDr.
Martin Luzbetak, M.Sc., Sensengasse 3, 1090 Viedeň, Rakúsko.

Vaše údaje sa zaznamenajú vtedy, keď nám ich poskytnete. Ďalšie údaje sa
zaznamenávajú automaticky alebo s vašim súhlasom, keď navštívite našu webovú
stránku. Jedná sa hlavne o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný
systém alebo čas prezerania stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako
vstúpite na našu webstránku.

Osobné údaje

Osobné údaje: Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje, ktoré mu boli
poskytnuté osobne, e-mailom, faxom alebo inými spôsobmi:

 • Identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, ďalšie údaje z občianskeho preukazu, štátna príslušnosť)
 • kontaktné údaje (hlavné bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo);
 • sociodemografické údaje (vek, pohlavie);
 • údaje potrebné na používanie elektronických služieb (IP adresa, softvérové dáta, prehliadač a cookies – viac informácií v časti „Čo sú cookies?“)

Špeciálne kategórie osobných údajov (citlivé údaje): prevádzkovateľ spracúva aj
špeciálne kategórie osobných údajov dotknutých osôb, a to zdravotné údaje. Jedná sa o
údaje o chorobe, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, údaje o liečbe a ďalších
dôležitých okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom dotknutej osoby a spôsobe
poskytovania zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu zdravotnej starostlivosti, údaje
o liečebnom režime a dôležité skutočnosti pre posúdenie zdravotnej starostlivosti na
výkone práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, údaje o zhromaždenom,
spracovanom, testovanom, konzervovanom, skladovanom a distribuovanom ľudskom
tkanive alebo ľudských bunkách, ktoré zariadenie spracujúce tkanivá spravuje podľa
osobitného predpisu. Výška, telesná hmotnosť, údaje o zdravotnom stave príbuzných a
blízkych osôb dotknutej osoby a ďalšie zdravotné údaje, ktoré sú potrebné pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.

Účely spracúvania osobných údajov

Zodpovedná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby – zákazníka / pacienta za
účelom poskytovania služieb a zdravotnej starostlivosti. Ak medzi dotknutou osobou a
zodpovednou osobou existuje zmluvný vzťah, zodpovedná osoba spracúva osobné údaje
dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy a to výlučne v rozsahu potrebnom na
splnenie cieľov tejto dohody. Ak dotknutá osoba dobrovoľne informuje zodpovednú osobu
o jej osobných údajoch bez predchádzajúceho konania, tieto osobné údaje bude
zodpovedná osoba spracúvať v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu
oprávneného záujmu (najmä na účely posúdenia žiadosť dotknutej osoby a reakcia na ňu).

Uchovávanie osobných údajov

Všetky osobné údaje budú spracované iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie vyššie
uvedených účelov a iba po dobu potrebnú na dosiahnutie uvedených účelov, alebo po
najdlhšiu dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi. Osobné
údaje, ktoré zodpovedná osoba spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby, budú
spracúvané až do odvolania súhlasu. Zodpovedná osoba môže niektoré z týchto údajov
spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak má na to iný právny dôvod (napr. preukázať
správnosť a zákonnosť postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo sa vedieť brániť
proti právnym nárokom). Osobné údaje spracúvané osobou zodpovednou za právny titul
oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracúvané osobou zodpovednou za účelom
priameho marketingu budú spracúvané dovtedy, kým dotknutá osoba nevznesie námietku
proti spracovaniu svojich osobných údajov. Zodpovedná osoba uchováva osobné údaje
počas nasledujúcich období:

Poskytovanie služieb a zdravotnej starostlivosti pre klientov / pacientov: po dobu
trvania zmluvy / dohody, a podľa Zákona o lekároch (1998 / verzia z 24. mája 2018, §51
ods. 1-5) je povinná zachovávať zdravotná dokumentácia pacienta od posledného vstupu
do služby alebo zdravotnej starostlivosti o dotknutú osobu najmenej 10 rokov.
Marketingové účely: do vypršania platnosti súhlasu (3 roky) alebo do odvolania súhlasu.
V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu
nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, najdlhšie po dobu 10 rokov.
Účtovníctvo a zmluvná dokumentácia: počas trvania zmluvy a potom ďalších 10 rokov
po roku, v ktorom zmluva vypršala / bola vykonaná. V prípade, že sa začne právne
konanie proti dotknutej osobe ako dlžníkovi, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
dotknutej osoby po nevyhnutne potrebnú dobu, počas ktorej bude príslušné súdne konanie
trvať.
Identifikačné a kontaktné údaje: počas obdobia potrebného na kontaktovanie týchto
osôb, najneskôr však do 5 rokov od prijatia.

Identifikácia príjemcov osobných údajov

Zodpovedná osoba môže osobné údaje dotknutých osôb sprístupniť tretím stranám, iba ak
to vyžaduje alebo povoľuje zákon alebo so súhlasom dotknutých osôb. Zodpovedná osoba
dáva osobné údaje k dispozícii spracovateľom alebo iným príjemcom iba v obvyklom
rozsahu:
a) iné zdravotnícke povolania alebo zdravotnícke inštitúcie, externé laboratóriá, najmä ak
si poskytovanie osobných údajov vyžaduje riadne poskytovanie našich služieb alebo
zdravotnej starostlivosti o zákazníka / pacienta, externých spolupracujúcich lekárov a
zdravotníckych pracovníkov, najmä ak je poskytovanie osobných údajov nevyhnutné
vyžaduje riadne poskytnutie našich služieb alebo starostlivosť o zákazníka / pacienta
vyžaduje v príslušnom orgáne únie v zdravotnej dokumentácii ako súčasť kontroly výkonu
dotknutého zdravotníckeho povolania, poisťovňa, ktorá ponúka individuálne zdravotné
poistenie podľa osobitného predpisu, a to v zdravotnej dokumentácii na účely sledovania
poskytovanej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie.
b) externí dodávatelia zodpovednej osoby (najmä technické programovanie alebo iné
podporné služby, služby servera, distribúcia e-mailov, služby v súvislosti s meraním počtu
návštevníkov webových stránok a prispôsobovaním ich obsahu preferenciám
používateľov),
c) prevádzkovateľ záložných serverov alebo prevádzkovateľ technológií používaných
prevádzkovateľom, ktorý ich spracúva na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb
prevádzkovateľa
d) v prípade potreby právni, finanční a daňoví poradcovia prevádzkovateľa a audítori
prevádzkovateľa, ktorí ich spracúvajú na účely poskytovania poradenstva
prevádzkovateľovi.

Práva dotknutej osoby

Informácie, vymazanie a oprava
V rámci platných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich
uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v
prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. O tejto a ďalších
otázkach týkajúcich sa osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na Ordination
MUDr. Martin Lužbeták, M.Sc., Sensengasse 3, 1090 Viedeň, Rakúsko alebo
drluzbetak@medvienna.at.

Obmedzenie spracovania
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak je
splnená jedna z nasledujúcich podmienok:
a) dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje
zodpovednej osobe skontrolovať správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba odmieta vymazať osobné údaje a namiesto
toho požaduje obmedzenie použitia osobných údajov;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba
ich potrebuje na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo
d) dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu v súlade s článkom 21 ods. 1
DGSVO, pokiaľ ešte nebolo stanovené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby
prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.
Ak je právnym dôvodom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby jej súhlas,
dotknutá osoba môže tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na
súhlase udelenom pred odvolaním. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek udeliť súhlas emailom na adresu drluzbetak@medvienna.at alebo písomne na adresu sídla
prevádzkovateľa, a to MUDr. Martin Lužbeták, M.Sc., Sensengasse 3, 1090 Viedeň,
Rakúsko.

Zber údajov na tejto webovej stránke

Kontaktný formulár
Ak nám pošlete správu pomocou kontaktného formulára na našej webstránke, vaše údaje
z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, budeme uchovávať z
dôvodu spracovania žiadosti a pre prípad následných otázok. Bez vášho súhlasu tieto
údaje neposkytujeme. Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. B)
GDPR za predpokladu, že vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na
vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie
založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní zaslaných dotazov (čl.
6 ods. 1 písm. F GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR) ), ak bol
dopytovaný. Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, nám zostanú, kým nás
nepožiadate o ich odstránenie, odvolanie súhlasu s ukladaním alebo účel ukladania
údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä
obdobia uchovania – zostávajú nedotknuté.

Kontakt e-mailom, telefonicky alebo faxom
Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, bude vaša žiadosť vrátane
všetkých osobných údajov z nej odvodených (meno, požiadavka) uložená a spracovaná
na účely spracovania vašej žiadosti. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposkytujeme. Tieto
údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR za predpokladu, že vaša
žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je nevyhnutná na vykonanie predzmluvných
opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na vašom súhlase (čl.
6 ods. 1 písm. A) GDPR) a / alebo na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. F)
GDPR), pretože máme oprávnený záujem pri účinnom spracovaní nám zaslaných otázok.
Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, nám zostanú, kým nás
nepožiadate o ich odstránenie, odvolanie súhlasu s ukladaním alebo účel ukladania
údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä
zákonné doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Súbory denníka servera

Prevádzkovateľ webových stránok zhromažďuje údaje o prístupe na webové stránky na
základe oprávneného záujmu (pozri čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR) a ukladá ich ako „súbory
denníka servera“ na serveri webovej stránky. Týmto spôsobom sa zaznamenávajú
nasledujúce údaje:

 • Navštívená webová stránka
 • Čas v čase prístupu
 • Množstvo údajov odoslaných v bajtoch
 • Zdroj / referencia, z ktorej ste prišli na stránku
 • Použitý prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá IP adresa Súbory denníka servera sa uchovávajú maximálne 7 dní a potom sa odstránia. Údaje sú z bezpečnostných dôvodov uložené napr. objasniť prípady zneužitia. Ak sa údaje musia uchovávať z dôvodu dôkazov, sú vylúčené z vymazania, kým sa incident definitívne nevyrieši.

COOKIES

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného
zariadenia (tablet alebo telefón), keď navštívite webovú stránku. Slúžia na ukladanie
informácií o preferenciách používateľov, aby webový server nemusel tieto informácie
vyžadovať opakovane, čo môže spomaliť čas načítania webovej stránky. Súbory cookie
uľahčujú webovým serverom prispôsobenie informácií konkrétnym potrebám a
preferenciám používateľa pri návšteve webových stránok.

Druhy cookies

Z dôvodu času ukladania sa delia cookies na dočasné a trvalé. Kým krátkodobé cookies
sa automaticky vymazávajú po zatvorení prehliadača, trvalé cookies zostanú uložené v
internetovom prehliadači aj po jeho zatvorení. Podľa toho, odkiaľ súbory cookie
pochádzajú, sa delia na „súbory cookie prvej strany“ a „súbory cookie tretích strán“.
Súbory cookie prvej strany vytvára a používa osoba zodpovedná za webovú stránku.
Súbory cookie tretích strán pochádzajú od iných poskytovateľov, napr. nástroje na meranie
prenosu (napr. Google Analytics). Z hľadiska funkcie, ktorú vykonávajú, sa cookies delia
na základné, analytické, konverzné, remarketingové a sledovacie. Na správne fungovanie
webových stránok sa vyžadujú potrebné súbory cookie. Analytické súbory cookie sú
dôležité na analýzu prenosu na webových stránkach s cieľom zlepšiť výkon a rýchlosť
webových stránok. Konverzné súbory cookie merajú a hodnotia rôzne predajné kanály. V
kombinácii s konverznými súbormi cookie umožňujú sledovacie súbory cookie analyzovať
rôzne predané kanály. Remarketingové cookies sa používajú na správne zacielenie a
personalizáciu reklamy.

Prečo a ktoré cookies používame?

Súbory cookie používame na zlepšenie používania webových stránok, na analýzu
návštevnosti a na cielenú personalizáciu reklamy. Používame vlastné súbory cookie aj
súbory cookie tretích strán.

Ako môžete zmeniť nastavenie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov predvolene automaticky prijíma súbory cookie.
Používateľ však môže meniť nastavenia internetového prehliadača a spravovať alebo
deaktivovať súbory cookie.

Google Analytics

Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics používa takzvané „cookies“. Jedná sa o textové súbory, ktoré
sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa
zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Ukladanie súborov cookie
služby Google Analytics a použitie tohto analytického nástroja sú založené na článku 6
ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať
správanie používateľov s cieľom optimalizovať tak svoje webové stránky, ako aj svoju reklamu. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním cookies), spracovanie prebieha výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Reklamy Google
Tento web používa službu Google Ads. Google Ads je reklamný program online od spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. V
rámci služby Google Ads používame takzvané sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítači používateľa. Tieto cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky na tejto webovej stránke a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme spolu s Googlom zistiť, že používateľ klikol
na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Google Ads. Informácie získané pomocou konverzného súboru cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre zákazníkov služby Google Ads,
ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci zisťujú celkový počet používateľov,
ktorí klikli na ich reklamy a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií.
Nedostávajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov
osobne identifikovať. Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete proti tomuto použitiu namietať jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google vo
vašom internetovom prehliadači v používateľských nastaveniach. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Ukladanie „konverzných súborov cookie“ a používanie tohto nástroja na sledovanie vychádzajú z článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom
optimalizovať tak svoje webové stránky, ako aj svoju reklamu. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas (napr. súhlas s ukladaním cookies), spracovanie prebieha výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie o
službe Google Ads a sledovaní konverzií Google nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de . Svoj prehliadač môžete
nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch
alebo všeobecne a aktivovať automatické mazanie súborov cookie po zatvorení prehľadávača. Ak sú súbory cookie deaktivované, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Google DoubleClick
Táto webová stránka používa online marketingový nástroj DoubleClick od spoločnosti
Google. Spoločnosť DoubleClick používa súbory cookie na zobrazovanie reklám, ktoré sú
pre používateľov relevantné, na vylepšenie prehľadov výkonnosti kampaní alebo na
zabránenie tomu, aby sa používateľovi opakovane zobrazili rovnaké reklamy. Google
používa ID súboru cookie na zaznamenanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom
prehliadači, a môže tak zabrániť ich opakovanému zobrazeniu. DoubleClick navyše môže
pomocou ID súborov cookie zaznamenávať takzvané konverzie, ktoré súvisia s
požiadavkami na reklamy. Je to napríklad prípad, keď sa používateľovi zobrazí reklama
DoubleClick, neskôr vyvolá web inzerenta pomocou rovnakého prehliadača a niečo si tam
kúpi. Podľa spoločnosti Google neobsahujú súbory cookie DoubleClick žiadne osobné
informácie. Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky vytvorí
priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie
údajov, ktoré Google zhromažďuje pomocou tohto nástroja, a preto vás informujeme podľa
našej úrovne vedomostí: Integráciou DoubleClick získa Google informácie, že používate
zodpovedajúcu časť našich prístupov na našu webovú stránku alebo kliknutie na reklamu
od nás. Ak ste zaregistrovaní v službe Google, môže Google priradiť návštevu k vášmu
účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili, existuje
možnosť, že poskytovateľ zistí vašu IP adresu a uloží ju. Použité súbory cookie
DoubleClick Floodlight nám navyše umožňujú pochopiť, či na našom webe vykonávate
určité akcie potom, čo ste prostredníctvom služby DoubleClick (sledovanie konverzií)
sprístupnili alebo klikli na niektorú z našich grafických reklám / videoreklám na Googli
alebo na inej platforme. Spoločnosť DoubleClick používa tento súbor cookie na
pochopenie obsahu, s ktorým ste interagovali na našich webových stránkach, aby sme
vám mohli neskôr posielať cielenú reklamu. Ďalšie informácie o službe DoubleClick by
Google sú k dispozícii na www.google.de/doubleclick, ako aj všeobecná ochrana údajov
na stránkach Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Právny základ: článok 6 ods.
1 bod 1 písm. A GDPR

Facebook Plugin
Na tejto webovej stránke sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook.
Poskytovateľom tejto služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2,
Írsko. Podľa Facebooku sa však zhromaždené údaje prenesú aj do USA a ďalších tretích
krajín. Plugin Facebook môžete spoznať podľa loga Facebook alebo tlačidla „Páči sa mi
to“ na tejto webstránke. Prehľad doplnkov na Facebooku nájdete tu:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Keď navštívite túto
webovú stránku, vytvorí sa priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom
Facebook pomocou doplnku. Facebook prijíma informácie, ktoré ste navštívili, s vašou IP
adresou. Ak počas prihlásenia do svojho účtu Facebook kliknete na tlačidlo „Páči sa mi
to“ na Facebooku, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky s vašim profilom na
Facebooku. Toto umožňuje spoločnosti Facebook priradiť vašu návštevu tohto webu k
vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nemáme
vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Viac
informácií o tomto nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na
adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Ak si neželáte, aby Facebook
mohol priradiť vašu návštevu tohto webu k vášmu používateľskému účtu na Facebooku,
odhláste sa zo svojho používateľského účtu na Facebooku. Plugin Facebooku sa používa
na základe čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený
záujem na čo najširšej viditeľnosti v sociálnych sieťach. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci
súhlas, spracovanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. A GDPR; súhlas je
možné kedykoľvek odvolať.

Facebook Pixel
Naše webové stránky používajú na meranie konverzie akcie návštevníkov Facebook Pixel
od spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, Írsko („Fa-cebook“). Týmto spôsobom je možné sledovať správanie návštevníkov
stránky po presmerovaní na webstránku poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotiť účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na
účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia. Zhromaždené údaje sú
pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné; nemôžeme vyvodiť nijaké
závery o totožnosti používateľov. Údaje však Facebook ukladá a spracúva, aby bolo
možné spojenie s príslušným profilom používateľa, a spoločnosť Facebook ich môže použiť na svoje vlastné reklamné účely v súlade s pokynmi pre používanie údajov na Facebooku. Toto umožňuje Facebooku prepínať reklamy na stránkach Facebook aj mimo neho.
Ako prevádzkovateľ webových stránok nemôžeme ovplyvniť toto použitie údajov. Ďalšie
informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení spoločnosti
Google o ochrane údajov: https://www.facebook.com/privacy/explanation Používanie Facebook Pixel je založené na článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Prevádzkovateľ webových
stránok má oprávnený záujem na účinných reklamných opatreniach vrátane sociálnych
médií.

Google Tag Manager
Táto webová stránka používa Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie, ktoré
marketingovým pracovníkom umožňuje spravovať značky webových stránok z jedného
rozhrania. Samotný nástroj Google Tag Manager je doménou bez súborov cookie a
nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Nástroj spúšťa ďalšie tagy („označenia“) , ktoré
naopak môžu zhromažďovať údaje. Google Tag Manager nemá prístup k týmto údajom.
Ak bola deaktivácia vykonaná na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva to v
platnosti pre všetky sledovacie značky implementované pomocou Google Tag Manager.
Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení
spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Polylang
Táto webová stránka používa program Polylang pre viacjazyčnosť webových stránok.
Polylang je produktom spoločnosti WP SYNTEX, 28, rue Jean Sebastien Bach, 38090
Villefontaine, Francúzsko. Súbory cookie Polylang sú nastavené iba na rozpoznávanie a
zaznamenávanie jazyka používaného alebo zvoleného používateľom. Tieto súbory cookie
sa uchovávajú jeden rok a potom sa odstránia. Viac informácií o súlade s ochranou údajov
nájdete tu: https://polylang.pro/doc/is-polylang-compatible-with-the-eu-cookie-law/

Google Maps
Táto webová stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania
API. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Írsko. Pri zaistení ochrany údajov na tomto webe sú Mapy Google deaktivované,
keď vstúpite na tento web prvýkrát. Priame spojenie so servermi Google sa vytvorí, iba ak
sami aktivujete Google Maps (súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR). To zabráni
prenosu vašich údajov do spoločnosti Google pri prvom vstupe na web. Po aktivácii uložia
Google Maps vašu IP adresu. Tá sa potom obvykle prevedie na server Google v USA a
tam sa uloží. Poskytovateľ tejto stránky nemá po aktivácii služby Google Maps žiadny
vplyv na tento prenos údajov. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi
nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Web Fonts
Táto stránka používa na jednotné zobrazovanie typov písma takzvané Web Fonts, ktoré
poskytuje spoločnosť Google. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované
webové písma do medzipamäte prehliadača, aby mohol správne zobrazovať texty a
písma. Z tohto dôvodu sa musí používaný prehliadač pripojiť k serverom Google. Toto
dáva spoločnosti Google vedomosť, že na tento web bol prístup cez vašu IP adresu.
Google Web Fonts sa používajú v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online
ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. F GDPR. Ak váš
prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo. Viac informácií
o webových písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a vo
vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Antispam Bee
Na našom webe používame doplnok Antispam Bee. Toto je softvér s otvoreným zdrojovým
kódom. Pokiaľ je nám známe, Antispam Bee neukladá žiadne užívateľské dáta. Viac
informácií o pluginu „Antispam Bee“ nájdete na: https://wordpress.org/plugins/antispambee/

Cookies