Mohla analýza nádorových buněk z krve předpovědět terapeutický výsledek a výzvu předchozí metody léčby?

Význam nádorových buněk cirkulujících v krvi

Mnohé studie jsou zaměřeny na vývoj cílených terapií rakoviny a výzkum inhibitorů tyrosinkinázy a inhibitorů imunitních kontrolních bodů je stále důležitější. Přesto zůstávají cytotoxická chemoterapeutická činidla zlatým standardem v neoadjuvantní nebo adjuvantní léčbě nádorů v různých stádiích. Volba mono- nebo kombinované terapie je často založena na pokynech bez jakékoli molekulární nebo funkční indikace, což také odráží omezení takové nepersonalizované terapie. K léčbě metastatického karcinomu prsu se jako terapie první linie používá taxol, na který reaguje pouze 30 % pacientek. Dalších 30% dosáhne stagnace onemocnění a 40% nereaguje vůbec, stále pociťovat závažné vedlejší účinky a toxicitu této léčby.

Selhání chemoterapie je způsobeno rezistencí nádoru, která je náhodná, nepředvídatelná a zřejmá jen při klinickém hodnocení odpovědi na léčbu. Pokud by bylo možné zaznamenat profil rezistence a citlivosti nádoru před aplikací terapie, vedlo by to k výrazně vyšší míře odpovědi a následně vyšší míře vyléčení. Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky. Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk.

Selhání chemoterapie je způsobeno rezistencí nádoru, která je náhodná, nepředvídatelná a zřejmá jen při klinickém hodnocení odpovědi na léčbu. Pokud by bylo možné zaznamenat profil rezistence a citlivosti nádoru před aplikací terapie, vedlo by to k výrazně vyšší míře odpovědi a následně vyšší míře vyléčení. Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky. Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk. Selhání chemoterapie je způsobeno rezistencí nádoru, která je náhodná, nepředvídatelná a zřejmá jen při klinickém hodnocení odpovědi na léčbu.

Pokud by bylo možné zaznamenat profil rezistence a citlivosti nádoru před aplikací terapie, vedlo by to k výrazně vyšší míře odpovědi a následně vyšší míře vyléčení. Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky. Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk. nepředvídatelné a zjevné pouze během klinického hodnocení odpovědi na léčbu. Pokud by bylo možné zaznamenat profil rezistence a citlivosti nádoru před aplikací terapie, vedlo by to k výrazně vyšší míře odpovědi a následně vyšší míře vyléčení.

Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky. Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk. nepředvídatelné a zjevné pouze během klinického hodnocení odpovědi na léčbu. Pokud by bylo možné zaznamenat profil rezistence a citlivosti nádoru před aplikací terapie, vedlo by to k výrazně vyšší míře odpovědi a následně vyšší míře vyléčení. Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky.

Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk. to by vedlo k výrazně vyšší míře odezvy a následně vyšší míře vyléčení. Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky. Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk. to by vedlo k výrazně vyšší míře odezvy a následně vyšší míře vyléčení.

Při dřívějších pokusech o test chemosenzitivity z izolované nádorové tkáně nebylo možné nalézt žádnou klinickou souvislost s výsledky. Další pokusy, při kterých se v laboratoři prováděly testy na chemo a biologickou citlivost z cirkulujících nádorových buněk, selhaly pro nízký obsah extrahovaných nádorových buněk.

Autoři studie „Klinická užitečnost cirkulujících nádorově asociovaných buněk k předpovídání a monitorování chemo-odezvy u solidních nádorů“ (*) popsali metodu, která umožňuje detekci, extrakci a získání užitečných cirkulujících nádorových buněk v laboratoři z periferní kr.vi pacientů s různými nádory solidních orgánů. Pomocí této metody byly nádorové buňky získané z krve 5090 pacientů s předchozí diagnózou 17 různých orgánových nádorů. Z tohoto kolektivu byly izolovány nádorové buňky z předchozí biopsie nádorové tkáně od 230 pacientů. Chemosenzitivita cirkulujících rakovinových buněk byla hodnocena na různé cytotoxické léky byly testovány na shodu s výsledky chemosenzitivity buněk z nádorové tkáně. Byly identifikovány primární i sekundární rezistence neléčených a dříve léčených pacientů.

Návrh studie: popis pacientů

Výsledky studie pocházejí z observační studie a tří intervenčních studií, z nichž všechny se zabývají porovnáním personalizované terapie pomocí analýzy molekulové chemosenzitivity z nádorových buněk v krvi nebo přímo z nádorové tkáně a konvenčních terapeutických přístupů s cytotoxickými chemoterapeutiky. 5090 pacientů bylo retrospektivně rozděleno do tří studijních populací. Populace 1 se skládá z 230 pacientů, kteří nejprve dostali vzorek krve a poté biopsii nádoru. Někteří z těchto pacientů již byli léčeni.

Druhou populaci tvoří 2201 pacientů, kterým byla odebrána krev a již byli léčeni cytotoxickým chemoterapeutikem. Populace 3 se skládá z 2734 pacientů, kterým byla odebrána krev a jejichž nádor ještě nebyl léčen. Mezi populacemi existuje určité překrytí. Všechny mononukleární buňky ze vzorků krve byly ošetřeny epigeneticky, po čemž byla ve zdravých buňkách indukována buněčná smrt s intaktní signalizační kaskádou apoptózy. Buňky spojené s nádorem tak zůstaly. Získané nádorové buňky mohly být nyní typizovány imunohistochemicky a přiřazeny k různým orgánům a karcinomům.

Test chemosenzitivity se uskutečnil na mikrotitračních deskách se specifickým počtem buněk a jedním chemoterapeutickým činidlem na misku. Citlivost se testuje pomocí propustnosti světla, která koreluje s rychlostí apoptózy. Nejvyšší a nejnižší citlivost tedy mohla být testována pro každou buněčnou linii nádorových buněk. V populaci 1 se nejprve testovala chemosenzitivita různých chemoterapeutických látek na buňkách z biopsie nádoru a poté se porovnávala s výsledky z cirkulujících rakovinových buněk. V populacích 2 a 3 byla testována pouze ta chemoterapeutická činidla, která se používají podle směrnic pro příslušné typy rakoviny. Chemoterapeutické činidlo bylo považováno za citlivé, pokud byla buněčná smrt zjištěna ve více než 50 % buněk 12 hodin po počáteční expozici.

Výsledky různých skupin pacientů

V populaci 1 byly porovnávány výsledky rezistence a citlivosti nádorových buněk cirkulujících v krvi a buněk odebraných přímo z nádorové tkáně. Výsledky se shodují na 93,7 %.

V populaci 3 byla zjištěna rezistence na cytotoxické chemoterapeutické látky u 58,9 %, což poukazuje na vrozenou vnitřní rezistenci nádorových buněk. Z 2734 pacientů podstoupilo 77 lidí kontrolní radiologické vyšetření po šesti měsících. U 33 pacientů, kteří vykazovali vysokou citlivost na testovaná chemoterapeutika, bylo možné pomocí PET-CT stanovit úplnou nebo částečnou odpověď na léčbu u 32 (97 %) pacientů. Shoda in-vitro/in-vivo je tedy 97 %. V 18 případech (41 %) ze 44 pacientů, u kterých nebyla chemicky stanovena citlivost, ani radiologické vyšetření neukázalo žádné zlepšení.

V populaci 2 byla rezistence na cytotoxická chemoterapeutika zjištěna u 77,8 % pacientů. V důsledku toho se u mnoha nádorových buněk vyvine získaná rezistence na chemoterapeutická činidla, která již byla použita. V této populaci bylo radiologicky sledováno 143 pacientů. U všech se projevilo zhoršení rakoviny a stavu onemocnění. Laboratorní analýzy prokázaly chemickou shodu s rezistencí vůči užívaným lékům u 124 pacientů. Shoda in vitro/in vivo je zde 86,7 %.

Závěr: Slibný terapeutický přístup u pacientů s nádorem

Ačkoli identifikace rezistence má velký význam pro optimální léčbu rakoviny, dosud nebyla zavedena žádná technologie pro identifikaci vrozené a perspektivní rezistence. Dnešní metody mají dlouhou dobu obratu, vykazují nízkou klinickou konzistenci a jsou vysoce invazivní, vyžadující velké množství biopsie tkáně. Vysoká invazivnost a rychlá progrese nádoru způsobují, že tyto metody jsou zastaralé.

Tato studie ukazuje metodu, pomocí které lze rychle a neinvazivně vytvořit profil chemosenzitivity. Kromě toho se zaznamenávají nejen nádorové buňky, ale také buňky související s nádorem, jako jsou makrofágy a fibroblasty. Ty významně přispívají k progresi nádoru, například potlačením protinádorové imunity. Díky epigenetické modifikaci lze rychle získat nádorové buňky a následně přímo testovat chemoterapeutické látky.

Studie navíc potvrzuje, že nádorové buňky cirkulující v krvi adekvátně reprezentují přítomný nádor. Bylo možné určit i významné korespondence mezi mírami terapeutické odpovědi v radiologii a profily chemosenzitivity. Testy chemosenzitivity tedy dokážou přesně předpovídat úspěch nebo selhání chemoterapie a používají se k dlouhodobému sledování pacientů s nádorem.

Kromě toho autoři studie zjistili vysokou variabilitu mezi pacienty v rámci různých typů rakoviny. Proto je vhodné před zahájením terapie vytvořit profil chemosenzitivity, aby se předešlo selháním terapie, rychlému šíření rakoviny a zbytečnému podávání toxických látek s výraznými vedlejšími účinky. Znalost profilu citlivosti in vitro umožňuje rychlou identifikaci rezistence a může poskytnout výrazně lepší a personalizované terapeutické přístupy. Předložená metoda je neinvazivní a nákladově úsporná. Kromě toho poskytuje synchronní informace v reálném čase během diagnostiky a nepřetržitě během terapie.

Blog

Služby

Špičkové vybavení, nejmodernější postupy

Špičkové vybavení, nejmodernější postupy

Nabízíme vám tu nejlepší možnou péči s využitím nejnovějších technik a terapií pro zlepšení kvality života.

Jsme tady, abychom odhalili vaše zdravotní problémy pomocí špičkových vyšetření využívajících nejmodernější diagnostické postupy a našli odpovědi tam, kde jiní nenašli řešení.

Domluvte si konzultaci